מסמך "תנאי שירות"

 
 1. מסמך זה הינו מסמך "תנאי שימוש" מחייב בין בעלי ומפעילי האתר www.corner.co.il (להלן "המפעילים") לבין כלל המשתמשים באתר (להלן "המשתמש").
 2. תנאי השימוש באתר Corner מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים, לרבים לחברות, מוסדות ותאגידים.
 3. הסכם זה הינו בגדר הסכם מחייב שמטרתו להסדיר את היחסים ותנאי השימוש בין המשתמשים לבעלי האתר. ההסכם מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.
 4. הסכם זה ישונה, מעת לעת, על ידי המפעילים. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ויפורסם באתר האינטרנט של המפעילים. שום עיכוב בביצוע זכות או מניעה משימוש בזכות הנובעת מהסכם זה מצד המפעילים לא יהווה שינוי ההסכם ולא יהווה השתק.
 5. המפעילים מצהירים כי הם בעלי מלוא זכויות הקניין על התכנים המופיעים באתר וכי הם יספקו את השירותים המצוינים בהסכם שימוש זה ובכפוף לו. 
 6. תכני האתר מוצעים בחינם לשימוש פרטי בלבד, כל שימוש מסחרי כלשהוא באתר או בתכניו דורש הסכמה של המפעילים והגעה להסכם בכתב עם המפעילים.
 7. אין להשתמש בתכנים לצורכי הדרכה ו/או להעתיק ו/או לפרסם את התוכן במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב ממפעילי האתר.
 8. תנאי שימוש המופיעים במסמך זה חלים ויחולו על כל שימוש באתר. המפעילים רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש כאשר כל שינוי מהותי בתנאי השימוש יחייב הודעה של עשרה ימים מראש על ידי המפעילים.
 9. זמינות ושירות – המפעילים מתחייבים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת לשמור את האתר זמין בכל עת. עם זאת, אין המפעילים מתחייבים כי האתר יהיה זמין בכל עת והם רשאים להפסיק את השירות לפי שיקול דעתם לכל משתמש בנפרד או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות.
 10. המפעילים אינם אחראים לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.
 11.  המחאת זכויות – המפעילים יהיו רשאים להעביר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על פי הסכם זה לכל צד שלישי, בהודעה מראש של עשרה ימים, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש.
 12.  לעת עתה, השימוש בשירותים אינו כרוך בתשלום כלשהוא, יתכן ובעתיד יגבה תשלום בעבור השירותים או על מקצתם, אין על המשתמש חובה לשלם בעבור שרות כלשהוא, אולם במידה ויבחר שלא לשלם יחסמו בפניו תכני האתר.
 13. למפעילי האתר יש את הזכות הבלעדית לשלול את השימוש מכלל המשתמשים, מקבוצת משתמשים או ממשתמש פרטני בכל מקרה ולפי שיקול דעתם הבלעדי. המפעילים ישללו את הזכות לשימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי שימוש אלו או בהפרה חוזרת ונשנית של תנאי השימוש לאחר התראה. כל הפרה של תנאי השימוש הנוגעים לתוכן פוגעני, או בלתי חוקי או המהווים עבירה פלילית תביא למסירת המידע על המשתמש לרשויות אכיפת החוק.
 14. המפעילים עושים כל שביכולתם לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך הם אינם אחראים לנכונות התוכן ולמידע המתפרסם באתר, ולתוכן המודעות והמידע המסחרי מתפרסמים באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של נותנת השרות לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.
 15. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, שמורות באופן בלעדי מפעילים.
 16. המפעילים שומרים על זכותם לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.
 17. המפעילים מתחייבים לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, שומרים הספקים על זכותם לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
 18.  פטור גורף מאחריות - אין לראות בשירותים השונים שהאתר מספק משום ייעוץ מקצועי. המשתמש פוטר את המפעילים, מראש ובהודעה בלתי חוזרת, מכל אחריות הנובעת מהסתמכות על פרסומים כלשהם באתר ו/או ייעוץ שניתן באמצעות האתר.
  מובהר בזאת כי השימוש בשירותי האתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המפעילים, עובדיהם, המשתמשים האחרים ו/או כל האנשים הקשורים עמהם לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה, לא יישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר ובשירותיו, והמשתמש מתחייב לפצות את מי מהנ"ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש המשתמש בשירותי האתר.
 19.  המפעילים רשאים להרשות, או לא להרשות, על פי שיקול דעתם הבלעדי למשתמש או לקבוצת משתמשים לפרסם תכנים בחלק מהאתר, להגביל או לאשר אפשרויות ניהול למשתמש או להקצות לו עמודים לפרסום תכניו.
 20.  האתר הנו אתר תוכן, התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; המשתמש פוטר מראש את המפעילים מכל טענה כי הסתמך על התכנים ומתחייב שלא לעשות בתוכן שימוש ללא בירור עם אדם מוסמך בכל הנוגע למידע זה.
 21. המפעילים יהיו רשאים להציג, מעת לעת, פרסומות ותכנים פרסומיים/שיווקיים אחרים של צד שלישי וכן יהיו רשאים להציג תכנים ממומנים על ידי צד שלישי המשתמש מודע לכך כי חלק מהכנסות המפעילים בגין שירותים אלו נועדו, בין השאר, למימון פעילות האתר וקידומו, ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת פרסומות ותכנים שיווקיים אחרים.
 22. המפעילים לא יהיו אחראיים לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צד שלישי ולא יהיו ערבים לטיבן. עוד לא יהיו המפעילים ערבים לאספקת הסחורה שתירכש בעקבות אותם פרסומים ולא יהיו אחראים בכל צורה לנזק שייגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
 23.   זכויות קניין רוחני – כל המידע המובא באתר הינו קניינם הרוחני של מפעילי האתר.
  המשתמש לא יפרסם, לא יפיץ, לא יתרגם, לא ישנה ולא יעתיק כל מידע, עיצוב, שרטוט, תכנית, קובץ, תמונה או כל יצירה אחרת המופיעה באתר ללא הסכמה בכתב של המפעילים. כל הפרה של סעיף זה תגרור פיצויים מוסכמים בגין הפרה של 10,000 ש"ח ללא כל הוכחת נזק.
 24. דיוור ישיר: המשתמש מרשה בזאת למפעילי האתר לשלוח לו הודעות אלקטרוניות, מעת לעת, הכוללות פרסומים אודות המתרחש באתר וכן כל תוכן אשר יראה להם כהולם לשליחה, לרבות תוכן שיווקי ופרסומי. המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מהפצת ההודעות על ידי משלוח הודעת תשובה למפעילים או על ידי לחיצה על [קישור] להסרת עצמו מרשימת הדיוור. 
 25. שמירת מידע: על מנת להפעיל את האתר המפעילים עשויים לשמור מידע פרטי על המשתמש ועל משתמשים המפעילים לא יבצעו כל פעולה אשר תפגע במשתמש אלא לצורך הגנה על אינטרס כשר של המפעילים או לשמור על הוראות החוק ולקיים צווים שיפוטיים. בין היתר, המפעילים עשויים לשמור עוגיה (Cookie) על מחשב המשתמש הכוללת מידע שמזהה אותו מול האתר. כמו כן, המפעילים שומרים מידע אודות הודעות ודפים שנצפו על ידי המשתמש.
 26.  המפעילים ישמרו את כל המידע הפרטי שייאסף על ידם ועל ידי צדדים שלישיים מטעמם (כגון שירותי סטטיסטיקה וגביית תשלום) ולא יגלו אותם לצד שלישי אלא כאשר הדבר דרוש על פי חוק או בהתאם להסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור, המפעילים עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי, כגוןGoogle Analytics , או להציג פרסומות באמצעות Google Adsense אשר להן יש מדיניות פרטיות משלהן, וחובה על המשתמש לבדוק מדיניות זו ולהסכים לה.
 27. למפעילים תהיה הזכות לגלות ולחשוף את המידע בצורה סטטיסטית ולא מזהה אישית, כאשר לא מדובר בפרטים אישיים או פרטיים על אדם ולמטרות סטטיסטיות, שיווקיות, דיווחים לרשויות המס ו\או לרשויות ניירות ערך וכן לצורך התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים שעשויים לספק למפעילים שירותים.
 28. המפעילים לא ישמרו, לעולם, מידע סודי ופרטי על המשתמש כמו כתובת מלאה ומספר כרטיס אשראי. המפעילים לא ישמרו כל מידע הקשור להשתייכות לקבוצה אתנית, פוליטית, דתית או מקצועית, ללא הסכמתך המפורשת, וכן לא ישמרו כל מידע שעשוי להיות 'מידע רגיש' כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 1. בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, בין היתר על מנת להטריד, לפגוע או להתחקות אחרי משתמש או המפעילים, נותן בזאת המשתמש ייפוי כח בלתי חוזר למפעילים לפנות לבעל רישיון הבזק אליו מנוי המשתמש לקבלת פרטיו על מנת לנהל תובענה אזרחית או חקירה פלילית כנגדו.
 2. סמכות שיפוט – על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הקשור להסכם זה אשר אינו עולה על סכום של 50,000 ש"ח, או שלא ניתן לכימות בכסף, יובא לבוררות בפני בורר הבקי בתחום המשפט והתרבות באינטרנט ומוסכם על ידי הצדדים. בהעדר הסכמה לגבי זהות הבורר, ימנה יושב ראש לשכת עורכי הדין בורר. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ולדיני הראיות, אך לא לסדרי הדין האזרחיים. הבורר יהיה מוסמך לזמן עדים ולהוציא צווים וינמק את פסקו. הבורר יקבל את שכרו בשווה משני הצדדים לסכסוך. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לפי הוראות חוק הבוררות. סכסוכים אשר הסכום שבמחלוקת עולה 50,000 ש"ח יובאו בפני בית המשפט במחוז תל-אביב.
 3. פטור מאחריות – המשתמש פוטר את המפעילים מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם כתוכן, ומצהיר כי ידוע לו שמידע זה לא נבחן והמפעילים לא ישאו בכל אחריות לגביו.
 4. שיפוי על נזק – המשתמש ישפה את המפעילים על כל נזק שייגרם להם וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות, בעקבות פרסום מידע כוזב או כל מידע שיפר הסכם שימוש זה.