התניה פשוטה

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
ביטוי בוליאני הוא ביטוי שיכול לקבל אחד משני הערכים הבאים בלבד: אמת (True) או שקר (False). התניות בשפת #C בודקות נכונותן או אי נכונותן של ביטויים בוליאניים.התניה פשוטה
 
מאת: ארז קלר


 להורדת דוגמאות הקוד


עד כה, בכל התוכניות שכתבנו הפקודות התבצעו ברצף, מהשורה הראשונה במתודה Main ועד לשורה האחרונה במתודה זו, אולם לעיתים קרובות נרצה להתנות ביצוע של קוד בקיום תנאי מוגדר, יתכן אף מצב שנרצה להתנות קטע קוד אחר באי קיומו של אותו תנאי מוגדר.
פקודת "if" (או משפט "if") מאפשרת להגדיר תנאי לביצוע פקודה או ביצוע סדרה של פקודות.
פקודת "if" מאפשר לקבל החלטות.
פקודת "if" מאפשרת לבצע השוואה לוגית בין שני משתנים או לחילופין לבדוק את ערכו של משתנה בוליאני ולבצע פקודה או סדרה של פקודות רק אם תוצאת ההשוואה היא true.
if היא מילה שמורה, באמצעות פקודה זו אנו מבקשים מהמחשב לבצע בדיקה האם ערכו של הביטוי הבוליאני המוגדר בתוך הסוגריים הינו True או False.
במידה וערכו של הביטוי הוא True תבוצע סדרת הפקודות המוגדרות  בגוף משפט התנאי.
במידה וערכו של הביטוי הוא False המחשב ידלג ולא יבצע את גוף משפט התנאי.
תחביר:
במידה ונרצה לבצע רק פקודה אחת כאשר התנאי מתקיים:

 
if (boolean expression)
     Statement 1;

 

במידה ונרצה לבצע מספר פקודות כאשר התנאי מתקיים נתחום אותן בסוגריים מסולסלים:
 
if (boolean expression)
{
     Statement 1;
     Statement 2;
      . . .         

}

דוגמת קוד (IfSample01):
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num1 = 13; 
 6 :     int num2 = 12; 
 7 :     if (num1 > num2) 
 8 :       Console.WriteLine("num1 > num2"); 
 9 :     if (num1 <= num2) 
 10 :       Console.WriteLine("num1 <= num2"); 
 11 :     if (num1 >= num2) 
 12 :     { 
 13 :       Console.Write("num1 "); 
 14 :       Console.Write(">= "); 
 15 :       Console.WriteLine("num2"); 
 16 :     } 
 17 : 
 18 :     bool flag = false; 
 19 :     if (flag) 
 20 :       Console.WriteLine("True"); 
 21 :   } 
 22 : } 
בשורה 7 מתבצעת השוואה בין num1 ל-num2, מכיוון ש-num1 גדול מ-num2 תודפס המחרוזת  "num1 > num2" שבשורה 8.
בשורה 9 מתבצעת השוואה בין num1 ל-num2, מכיוון ש-num1 אינו קטן או שווה ל-num2 לא תודפס המחרוזת  "num1 <= num2" שבשורה 10.
בשורה 11 נבדקת האם ערכו של num1 גדול או שווה לערכו של num2, מכיוון שהתשובה היא true יודפסו שלושת המחרוזות התחומות בסוגריים מסולסלים אחרי ההתניה.
בשורה 18 מוגדר משתנה בוליאני שערכו false, שורה 20 לא תתבצע משום שההתניה אינה מתקיימת (false).


פלט:
פלט תוכנית הדוגמה IfSample01


if…..else
"אם תקבל 100 במבחן במתמטיקה נקנה לך מחשב חדש אם לא הכסף ישולם למורה פרטי".
"אם יהיה יום יפה נלך לים אם לא נלך לבקר את סבתא"

לעיתים קרובות נרצה לבצע מספר פקודות כאשר ערכו של הביטוי הבוליאני הוא True ולבצע פעולות אחרות כאשר ערכו הוא False.
בתצורה המלאה של הפקודה if ניתן לקבוע פקודה (או פקודות) אשר יתבצעו רק במידה ומתקיים התנאי, ופקודה(או פקודות) אחרות אשר יתבצעו רק במידה והתנאי אינו מתקיים.
 

דוגמת קוד (IfSample02):
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num1 = 13; 
 6 :     int num2 = 12; 
 7 :     if (num1 >= num2) 
 8 :     { 
 9 :       Console.Write("num1 "); 
 10 :       Console.Write(">= "); 
 11 :       Console.WriteLine("num2"); 
 12 :     } 
 13 :     else 
 14 :     { 
 15 :       Console.Write("num1 "); 
 16 :       Console.Write("< "); 
 17 :       Console.WriteLine("num2"); 
 18 :     } 
 19 :   } 
 20 : } 
בשורה 7 נבדק האם num1 גדול או שווה ל-num2, במידה והתשובה היא true יתבצעו שורות 9,10,11.
במידה והתשובה היא false יתבצעו שורות 15,16,17.
בדוגמה התושבה היא true ולכן השורות 9,10,11 מבוצעות.

 
פלט:
פלט תוכנית הדוגמה IfSample02 


 
 
 
המחשבים הניידים הראשונים
האם ידעתם שהמחשב הנייד הראשון היה בגודל של משאית?
האם ידעתם שמחשבים ניידים קדמו למחשבי ה- PC הנפוצים?
סיור קצר בסיוטים הניידים של פעם.
 
המחשבים הניידים הראשונים