היפוך - האופרטור NOT

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
האופרטור Not הופך את תוצאת החישוב של ביטוי בוליאני. true הופך ל-false false הופך ל-true.היפוך - האופרטור NOT
 
מאת: ארז קלר


 להורדת דוגמאות הקוד
 
האפרטור NOT הוא אופרטור היפוך, true הופך ל-false ו-false הופך ל-true.
האופרטור NOT מסומן באמצעות התו '!'.
האופרטור NOT הוא אופרטור אונארי, דהיינו, יש לו אפרנד אחד.
לדוגמה:
int num1 = 100;
int num2 = 200;
bool result1 = num1 == num2;
bool result2 = !(num1==num2);
result1=false משום שערכי המשתנים שונים.
result2==true בגלל שערכי המשתנים שונים, תוצאת ההשוואה היא false, אבל האופרטור NOT הופך את התוצאה.

סדר קדימות:
האופרטור NOT הוא בסדר הקדימות הגבוה ביותר ולכן תמיד יתבצע ראשון.

 

לדוגמה (NotOperator):
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num1 = 11; 
 6 :     int num2 = 12; 
 7 :     int num3 = 13; 
 8 :     int num4 = 14; 
 9 :     if (!(num1 <= num2) || num3 > num2 && num1 <= num2) 
 10 :       Console.WriteLine("First statement = true"); 
 11 :     if (num4 > num2 && num2 == num4 || !(num3 == num2)) 
 12 :       Console.WriteLine("Second statement = true"); 
 13 :     if (!(num4 <= num2 && num4 != num1) || num1 < num2) 
 14 :       Console.WriteLine("Third statement = true"); 
 15 :     if (num4 <= num2 && !(num4 != num1 || num3 >= num2)) ; 
 16 :       Console.WriteLine("Fourth statement = true"); 
 17 :   } 
 18 : } 
בשורה 9  - תחילה יחושב ערכו של הביטוי  (num1 <= num2)!, מכיוון ש-num1 קטן מ-num2 הביטוי יהיה שווה false (ללא אופרטור ההיפוך הוא היה true).
לאחר מכן יתבצע החישוב:  num3 > num2 && num1 <= num2 בגלל סדר הקדימות של האופרטור AND, חישוב זה יהיה שווה ל-true.
בגלל שהחישוב השני הוא true, ערכו של כל הביטוי הוא true וזה מה שיחזיר if.

בשורה 11 - num3 שונה מ-num2 אולם בגלל האופרטור NOT הביטוי  (num3 == num2)!  יהיה שווה true.
בשורה 13 - ערכו של הביטוי num4 <= num2 && num4 != num1 הוא false, בשל האופרטור NOT ערכו מתהפך.
וכנ"ל בשורה 15 - ערכו של הביטוי 
num4 != num1 || num3 >= num2 הוא true בשל האופרטור NOT התוצרה מתהפכת ל-false ולכן if יחזיר false.

פלט:
פלט דוגמת הקוד NotOperator
 כל הזכויות שמורות למחבר ©